งานบริการของ PHYCHER

Laboratoire Phycher

PHYCHER เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพิษวิทยาและการกลายพันธุ์เฉพาะที่ (mutagenesis) PHYCHER รับบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคมี สุขอนามัยพืช (phytosanitary) สารฆ่าสิ่งมีชีวิต (biocides) สารที่ออกฤทธิ์ทางยา (pharmaceutical substances) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (medical devices) ....

PHYCHER เป็นศูนย์ปฏิบัติการวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทดสอบสภาพความเป็นพิษเฉียบพลัน (acute toxicity) ที่มีการทดสอบและวิจัยที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ
- การทดสอบการระคายเคือง (irritation test) ตามแนวทางมาตรฐาน OECD 404, OECD 405, OECD 438, OECD 439
- การทดสอบการกัดกร่อน (corrosion test) ตามแนวทางมาตรฐาน OECD 430, OECD 431
- การทดสอบการทำให้แพ้หรือเกิดอาการแพ้ (sensibilisation test) ตามแนวทางมาตรฐาน OECD 406, OECD 429
- การทดสอบความเป็นพิษจากการกิน การสัมผัส และการหายใจ ตามแนวทางมาตรฐาน OECD 423, OECD 402, OECD 403, OECD 436
- ......

  • ประสบการณ์มากกว่า 15ปี
  • การทดสอบกว่า 48ชนิดในแค็ตตาล็อก
  • การทดสอบกว่า 1 500ครั้งต่อปี